Title-2017
návrh ke zpracování VVURÚ

Harmonogram

Harmonogram pořizování ÚP hl.m.Prahy

Usnesení zastupitelstva hl. m. Prahy ke stažení
K harmonogramu pořizování Územního plánu hl. m, Prahy (Metropolitní plán)

Příloha usnesení Rady hl. m. Prahy
Předpokládaný postup s termínem zahájení společného jednání vystavením návrhu ÚP hl.m.Prahy (Metropolitního plánu) v březnu 2018:

Dopracování návrhu ÚP hl. m. Prahy (Metropolitního plánu) - 13 měsíců

1 měsíc Shrnutí všech připomínek k rozpracovanému návrhu | projektant, pořizovatel
4 měsíce Dopracování návrhu ÚP hl.m.Prahy | projektant, pořizovatel
1 měsíc Předání dokumentace návrhu ÚP hl.m.Prahy (Metropolitníhoplánu) – 2 paré pořizovateli | projektant
2 měsíce Kontrola návrhu ÚP | pořizovatel
29. 9. 2017 Předání ucelené dokumentace návrhu ÚP hl.m.Prahy (Metropolitníhoplánu), upraveného po kontrole pořizovatele ve stavu, umožňujícímzpracování aktualizace VVURÚ | projektant
3 měsíce Zpracování aktualizace VVURU/SEA | projektant
1 měsíc Zapracování výsledků SEA do návrhu ÚP | projektant
1 měsíc Závěrečná kontrola dokumentace před vystavením | pořizovatel
Společné jednání
cca 30 měsíců
5 měsíců Společné jednání o návrhu Územního plánu hl. m. Prahy(Metropolitního plánu) a VVURÚ | pořizovatel
16 měsíců Zápis vyjádření a zpracování návrhu vyhodnocení společného jednánío návrhu ÚP a projednání návrhu VVÚRÚ(vázáno na počet a rozsah doručených vyjádření) | pořizovatel
2 měsíce Stanovisko OCP MHMP k VVURÚ (SEA) a stanovisko MMR(na základě předaných vyjádření a výsledků konzultací) | pořizovatel
2 měsíce

Seznámení určeného zastupitele s návrhy vyhodnocení společnéhojednání o návrhu ÚP hl. m. Prahy (Metropolitního plánu) a VVURÚ,řešení rozporů | pořizovatel

Projednání rozhodnutí o zásadních připomínkách MČ na mimořádnýchjednáních ve VÚRMu a ZHMP(za předpok ladu platnosti tohoto ustanovení v novele Statutu hl. m. Prahy)

5 měsíců Zapracování rozhodnutí o zásadních připomínkách MČ dovyhodnocení společného jednání | pořizovatel

Úprava návrhu dokumentace po společném jednání, včetně kontroly upraveného návrhu pořizovatelem | projektant, pořizovatel
Veřejné projednání cca 25 měsíců
3 měsíce Zahájení řízení o vydání Územního plánu hl. m. Prahy (Metropolitníhoplánu) | pořizovatel
17 měsíců

Zápis vyjádření a zpracování návrhu vyhodnocení veřejnéhoprojednání návrhu ÚP (vázáno na počet a rozsah doručených vyjádření) | pořizovatel

Seznámení určeného zastupitele s návrhy vyhodnocení a rozhodnutí(vyhodnocení veřejného projednání návrhu ÚP hl. m. Prahy, rozhodnutí o námitkách, rozhodnutí o zásadních připomínkách) | pořizovatel

1 měsíc Stanoviska dotčených orgánů a MMR k návrhům vyhodnoceníveřejného projednání | pořizovatel
2 měsíce Projednání rozhodnutí o zásadních připomínkách MČ na mimořádnýchjednáních ve VÚRMu a ZHMP
2 měsíce

Zapracování rozhodnutí o zásadních připomínkách MČ dovyhodnocení veřejného projednání | pořizovatel

Úprava návrhu dokumentace po veřejném projednání (čistopis), včetně kontroly upraveného návrhu pořizovatelem | projektant, pořizovatel

Projednání v samosprávných orgánech, vydání v ZHMP cca 3 měsíce
1 měsíc Přezkum návrhu ÚP pořizovatelem, příprava návrhu na vydání v ZHMP(v součinnosti s určeným zastupitelem a předkladatelem tisku) | pořizovatel
2 měsíce

Předložení návrhu na vydání Územního plánu hl. m. Prahy(Metropolitního plánu) samosprávným orgánům hl. m. Prahy (VURM,RHMP) projednání v Zastupitelstvu hl. m. Prahy a vydání ÚP hl. m.Prahy (Metropolitního plánu)

Nabytí účinnosti opatřením obecné povahy, kterým se nový ÚP hl. m.Prahy vydává | pořizovatel

Předání platného ÚP hl. m. Prahy stavebním úřadům a MMR | pořizovatel

Zveřejnění platného ÚP hl. m. Prahy, archivace procesu pořizování cca 1 měsíc
1 měsíc Archivace dokumentace pořízení ÚP hl. m. Prahy, doplněníregistračního listu, informace o zveřejnění způsobem umožňujícímdálkový přístup, sdělení dotčeným orgánům (+ MMR) o zveřejněníplatného ÚP hl. m . Prahy. | pořizovatel
Minulé akce
8. 11. 2017 Prezentace studentům Matouše Jebavého (Česká zemědělská univerzita, obor krajinářská tvorba)
7. 11. 2017 Konference Bydlení a byznys v centru Prahy. (Ve spolupráci s kanceláří Strategického plánu)
Listopad 2017 Vydání knihy Metropolitní rozhovory, Roman Koucký 2012/2016.
24. 10. 2017 Lektorské workshopy, prezentace MPP a diskuse s lektory.
20. 10. 2017 Konference. Krajiny. (Rezidence primátorky, pořádá spolek člověk a prostor)
18. 10. 2017 Prezentace studentům Ireny Fialové (ČVUT Praha)
15. 5. 2017 Prezentace MPP (zástupci KMP s O. Boháčem) pro svaz malých městských částí
28. 4. 2017 Konference. Územní plán a bydlení. (Rezidence primátorky, pořádá spolek člověk a prostor)
3. 3. 2017 Gremiální rada. Prezentace k tématu Metropole a region.
9. 12. 2016 Konference. Principy územního plánování evropských měst. (Rezidence primátorky, pořádá spolek člověk a prostor)
22. 9. 2016 Výstava Metropolitní plán - Den bez aut, Kde: Národní třída (organizátor: hl. m. Praha)
20. - 23. 9. 2016 Infostánek - veletrh For Arch, Letňany
14. 9. 2016 Metropolitní plán - vize a rizika (organizátor: Arnika, z. s.)
10. 8. 2016
Metropolitní plán - vize a rizika (organizátor: Arnika, z. s.)
27. 7. 2016 Diskuse s urbanisty a architekty
Kde: IPR Praha
22. 7. 2016 Gremiální rada – Metropolitní plán
Kde: IPR Praha
20. 7. 2016 Praha: Udržitelná metropole?
Kde: Containall
19. 7. 2016 Prezentace metodiky pro zastupitele, komise a výbory MČ Praha 5
Kde: úřad MČ Praha 5
13. 7. 2016 Diskuse Hnutí Arnika a Zeleného Kruhu: Metropolitní plán – vize a rizika
Kde: Knihovna Václava Havla
28. 6. 2016 Metropolitní plán: Přijďte se zeptat na cokoliv, Informační stánek,
Kde: infocentrum MČ Praha 7
27. 6. 2016 Diskuze s občanskými iniciativami nad nástroji Metropolitního plánu,
Kde: infocentrum MČ Praha 6
20. 6. 2016 Diskuze spolků Zelený Břevnov, Pro Břevnov a Sdružení Tejnka: Jaký chceme mít Břevnov za 10, 20 či 30 let ?
Kde: restaurace Na Hrádku
16. – 17. 6. 2016 Informační stánek, Konference reSITE
Kde: Forum Karlín
13. 6. 2016 Diskuse s architekty a urbanisty na téma Územní plány částí Prahy
Kde: Skautský institut
16. 10. 2015 Územní plánování - příspěvek Petra Hlaváčka - záznam
16. 10. 2015 Gremiální rada: Strategický a Metropolitní plán
23. 6. 2015 Urban café - Metropolitní plán
23. 6. 2014 IPR v knihovně - Metropolitní plán
15. 5. 2014 Plánujeme na Prahu 21. století
5. 5. 2014 Územní plánování jako dialog - záznam
22. 6. 2013 Metropolitní ozvučná deska - Metropolitní plán - záznam I + záznam II
15. 3. 2013 Seminář pro seznámení městských částí se zadáním MPP
6. 1. 2013 Metropolitní plán hl. m. Prahy na Inventuře urbanismu - záznam
1. 12. 2012 Metropolitní ozvučná deska - Metropolitní plán - záznam