Title-2017
návrh ke zpracování VVURÚ

Metropolitní plán je inovativním dokumentem – přichází se změnou paradigmatu v plánování města. Namísto dosavadního plánování města na základě funkčního využití ploch se navrací k předsocialistickému způsobu územního plánování: základním principem Metropolitního plánu je vymezování veřejných prostranství, struktury a kompozice zástavby a krajiny či stanovení výškové regulace. >>>

Pořizování nového Územního plánu hl. m. Prahy, nazvaného Metropolitní, začalo v červnu 2012. Zastupitelstvo hl. m. Prahy se tehdy usneslo o tom, že systém územního plánování v Praze je třeba proměnit tak, aby reagoval na výzvy 21. století. Návrh je zpracováván od září 2013, kdy bylo schváleno jeho zadání.

Zde zveřejněný návrh Metropolitního plánu je aktuální k 29.9.2017 a odpovídá verzi, kterou IPR Praha odevzdal pořizovateli ke kontrole, tedy Odboru územního rozvoje MHMP. Je ovšem nutné zdůraznit, že se jedná o pracovní verzi plánu a jeho zveřejněním ještě nezačíná proces projednávání ve smyslu §50 stavebního zákona. O začátku projednávání rozhodne pořizovatel. <<<

V současné době probíhá kontrola návrhu Metropolitního plánu (verze 3.3) pořizovatelem. IPR Praha jako zpracovatel předal ke kontrole verzi, která by již měla sloužit pro další krok v pořizování územního plánu – společné jednání. Podle harmonogramu, projednaného Zastupitelstvem hl. m. Prahy, by proces projednávání měl započít na jaře 2018. Proces bude mít dvě kola – společné jednání a veřejné projednání – které umožní občanům, vlastníkům pozemků i spolkům podávat připomínky, které budou následně vyhodnocovány. Upravený návrh plánu pak bude schvalovat Zastupitelstvo. Termín počátku platnosti je odvislý od množství připomínek, které budou podány ve společném jednání či veřejném projednání. Jejich množství je obtížné předem odhadnout. Jednotlivé připomínky a námitky budou postupně vypořádány a na základě vypořádání bude návrh Metropolitního plánu zrevidován.