Zahlavi_041
NÁVRH / ke kontrole pořizovatelem

Metropolitní plán je inovativním dokumentem – přichází se změnou paradigmatu v plánování města. Namísto dosavadního plánování města na základě funkčního využití ploch se navrací k předsocialistickému způsobu územního plánování: základním principem Metropolitního plánu je vymezování veřejných prostranství, struktury a kompozice zástavby či stanovení výškové regulace. >>>

Pořizování nového Územního plánu hl. m. Prahy, nazvaného Metropolitní, začalo v červnu 2012. Zastupitelstvo hl. m. Prahy se tehdy usneslo o tom, že systém územního plánování v Praze je třeba proměnit tak, aby reagoval na výzvy 21. století. Návrh je zpracováván od září 2013, kdy bylo schváleno jeho zadání.

Zde zveřejněný návrh Metropolitního plánu je aktuální k 31. 5. 2016 a odpovídá verzi, kterou IPR Praha odevzdal pořizovateli, tedy Odboru územního rozvoje MHMP. IPR Praha jej zveřejňuje na pokyn Rady hl. m. Prahy ze 7. 6. 2016. Je ovšem nutné zdůraznit, že se jedná o pracovní verzi plánu a jeho zveřejněním ještě nezačíná proces projednávání ve smyslu §50 stavebního zákona. O začátku projednávání rozhodne pořizovatel.<<<