Title-2018
Návrh k projednání dle § 50 stavebního zákona

Kdo je kdo v přípravě Metropolitního plánu

Příprava Metropolitního plánu je složitý proces, který vyžaduje účast několika orgánů státní správy, které plní přesně vymezené role. Proces přípravy MPP ovlivňuje politická reprezentace (zadavatel), architekti a urbanisté (projektant) a nezávislý státní dohled (pořizovatel). Svoji nezastupitelnou roli při přípravě dokumentu mají orgány státní správy (např. památkáři), městské části, vlastníci pozemků i široká veřejnost.

Zadavatel Metropolitního plánu:
Zadavatelem Metropolitního plánu je hlavní město Praha, resp. samospráva hlavního města Prahy, tedy politická reprezentace obce. Zadání Metropolitního plánu schválilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy v září 2013 a stanovilo v něm hlavní cíle územního plánu Zastupitelstvo hl. m. Prahy nakonec vydává veřejně projednaný Metropolitní plán. Vydání MPP se očekává na konci roku 2022.

Pořizovatel Metropolitního plánu:
Pořizovatelem Metropolitního plánu je Odbor územního rozvoje Magistrátu hl. m. Prahy. Aby byla zajištěna jeho nezávislost na měnící se politické vůli, má stejný status jako například stavební úřady – jedná se o orgán státní správy v přenesené působnosti. Úkolem pořizovatele je zajistit zákonnost celého procesu pořizování, tzn. zajistit, aby procesy a postupy při pořizování územního plánu probíhaly dle stavebního zákona, případně jiných souvisejících zákonů. Posuzuje také, zda je návrh územního plánu zpracován v souladu se schváleným zadáním, a dle zákonných požadavků (zejména v souladu se stavebním zákonem /zákon č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů/ a jeho prováděcí vyhláškou definující obsah a strukturu územně plánovací dokumentace /vyhláška č 500/2006 Sb, ve znění pozdějších předpisů. Dále pořizovatel řídí proces projednávání návrhu územního plánu a vypořádává (ve spolupráci s projektantem) veškeré připomínky, námitky a stanoviska dotčených orgánů, MČ i veřejnosti.

Projektant Metropolitního plánu:
Projektantem Metropolitního plánu je Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR). Úkolem projektanta je vypracovat návrh územního plánu tak, aby splnil všechny požadavky na něj kladené Zadáním, Zásadami územního rozvoje, Politikou územního rozvoje, Stavebním zákonem a jeho prováděcími vyhláškami a dalšími právními předpisy.
V dalších fázích pořizování IPR  spolupracuje s pořizovatelem při vyhodnocování projednání a upravuje návrh na základě výsledků projednání, výsledku řešení případných rozporů a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, a to podle pokynů pořizovatele.