Title-2018
Návrh k projednání dle § 50 stavebního zákona

Konference GIS Esri v ČR

Metropolitní plán bude 7. a 8. listopadu 2018 reprezentovat Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy na Konferenci GIS Esri v ČR, která proběhne v Kongresovém centru Praha.

Mezi hlavními řečníky prvního dne konference bude za IPR Roman Koucký. Bude hovořit o klíčových principech Metropolitního plánu a jeho digitálního pojetí. Budou představeny dva hlavní pilíře Metropolitního plánu, pojímaného jako plán struktury města: „Lokalita a její charakter“ a „Třetí rozměr města“. Metropolitní plán bude představen v souvislostech dlouholetého výzkumu nazvaného zpětně „Cesta k plánu“.

Metropolitní plán je obecně koncipován jako územní plán pro třetí tisíciletí. Je důsledně založen na vrstvení různých informací a tím také regulací. Veškeré informace jsou uspořádány do datového modelu a nedílnou součástí Metropolitního plánu je výšková regulace. Výšková regulace je zpracovaná pro celé zastavitelné území Prahy abstraktním způsobem ve čtvercích 100 x 100 metrů. Umožňuje čtení celkové kompozice města a kvantifikuje pojem „krásné město“.

Druhým zástupcem IPR na konferenci bude v bloku státní správy Annamária Bohuniczky, která promluví o propojení architektonické práce a datových analýz při tvorbě digitálního plánu. Při práci na Metropolitním plánu bylo snahou najít pro Prahu unikátní řešení, které propojuje metodiku strukturálního plánování a bohaté datové podklady IPR. Vznikl plán, který zužitkoval zkušenosti obou týmů a propojil pohled dvou profesí v synergický celek. V budoucnu pak bude možné plánovat rozsáhlá území efektivněji.

Součástí konference je připravována i souběžná výstava. Na stánku IPR bude poprvé k vidění model výškového uspořádání Prahy, jako celkové kompozice města, včetně hladiny věží. Desetinásobně převýšený model v měřítku 1 : 25 000 / 2500 zobrazuje terén a stávající i navrženou zástavbu. Tento fyzický model je zpracován pomocí 3D tisku a zobrazuje regulaci dle projednávaného návrhu Metropolitního plánu. Součástí expozice bude i digitální prohlížečka kompletního Metropolitního plánu a samostatně také výškového 3D modelu.

Na stánku budou k prodeji publikace IPR za výhodné ceny a tým Kanceláře metropolitního bude připraven na živou debatu s návštěvníky.

Teze Romana Kouckého k Metropolitnímu plánu

V Metropolitním plánu je Praha chápána jako

—       město tvořící celek se širší metropolitní oblastí, město sebevědomé, schopné konkurovat městům srovnatelným;

—       hlavní město České republiky, reprezentativní, kulturní, prosperující a proto živé;

—       město v krásné krajině, příjemné místo pro plnohodnotný a kvalitní život všech generací;

—       město, do kterého se budou všichni jeho obyvatelé i návštěvníci rádi vracet.

Naplňování vnitřního potenciálu města lze dosáhnout stanovením výškové regulace, která zajistí stabilizaci kvalitního městského prostředí v návaznosti na krajinné i civilizační dominanty definující historický i budoucí obraz prosperujícího města.

1// Metropolitní plán je vyvážený dokument. Zohledňuje všechny jevy a prvky, které mohou být plánem ovlivněny. Je to vyvážený pohled na strukturu i infrastrukturu, na město i krajinu, a to v širších souvislostech.

2// Metropolitní plán definuje hranici mezi městem a jeho krajinným zázemím, aby nedocházelo k rozšiřování města do otevřené krajiny. Těžištěm Metropolitního plánu je návrat ke středu, koncentrace energie a aktivace celku.

3// Metropolitní plán je dokument stabilní, který nebude muset v čase podléhat parciálním změnám. Stanoví jasná pravidla a zároveň dostatečný potenciál tak, aby mohl být naplňován po relativně dlouhou dobu.

4// Metropolitní plán je flexibilní dokument, který dokáže předvídat mnohé cesty vývoje. Tam, kde je předvídat nedokáže, používá pouze základní regulativy, které jsou dány parametricky a zajišťují pouze celkové bilance využití a tím také zatížení území.

Jiří Čtyroký o práci na Metropolitním plánu

České územní plánování je stále hluboce zakořeněno v tradičním „papírovém“ a „analogovém“ způsobu práce. Přestože ve využívání informačních systémů byl učiněn značný pokrok, jsou územní plány stále účelová kartografická díla s textovým doprovodem. To je důsledkem přetrvávajícího pojetí v právních předpisech. Informace o regulativech je vtělena do výkresů a přizpůsobena omezením, které vyplývají z prezentace statického jednoměřítkového obrazu. V této podobě jsou také schvalovány a nabývají své právní závaznosti.

Metropolitní plán vychází z předpokladu, že současné technologie umožňují územně plánovací regulativy vnímat především jako soustavu strukturovaných údajů informačního systému – tj. oddělit ji od formy jejího sdělení. Druhým zásadním předpokladem je, že zpracovatel disponuje dostatečnými datovými vstupy. V tomto pojetí ztrácí význam pojem „mapový podklad“, který je zcela nahrazen pojmem „datový podklad“. Mapa jako kartografické dílo při zpracování plánu hraje velice omezenou úlohu.

Redakčně kráceno z článku Jiřího Čtyrokého (ředitel Sekce prostorových informacích IPR) pro ArcRevue „Digitální plán: Metropolitní plán Prahy jako informační systém“ z prosince 2016.

 

Model_square