Title-2018
Návrh k projednání dle § 50 stavebního zákona

Pořizovatelem Metropolitního plánu je Odbor územního rozvoje Magistrátu hl. m. Prahy. Úkolem pořizovatele je zajistit zákonnost celého procesu pořizování, tzn. zajistit, aby procesy a postupy při pořizování územního plánu probíhaly dle stavebního zákona, případně jiných souvisejících zákonů. Posuzuje také, zda je návrh územního plánu zpracován v souladu se schváleným zadáním a dle zákonných požadavků (zejména v souladu se stavebním zákonem /zákon č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů/ a jeho prováděcí vyhláškou definující obsah a strukturu územně plánovací dokumentace /vyhláška č 500/2006 Sb, ve znění pozdějších předpisů. Dále pořizovatel řídí proces projednávání návrhu územního plánu a vypořádává (ve spolupráci s projektantem) veškeré připomínky, námitky a stanoviska dotčených orgánů, MČ i veřejnosti.

Vystavení Metropolitního plánu v CAMPu v období od 27. 4. do 31. 7. je komplexní představení návrhu Metropolitního plánu. Cílem je především seznámit veřejnost s obsahem plánu a vysvětlit jeho metodiku.

Projektantem Metropolitního plánu je Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR). Úkolem projektanta je vypracovat návrh územního plánu tak, aby splnil všechny požadavky na něj kladené Zadáním, Zásadami územního rozvoje, Politikou územního rozvoje, Stavebním zákonem a jeho prováděcími vyhláškami, zákony ČR a dalšími právními předpisy. V dalších fázích pořizování IPR spolupracuje s pořizovatelem při vyhodnocování projednání a upravuje návrh na základě výsledků projednání, výsledku řešení případných rozporů a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, a to podle pokynů pořizovatele.
V průběhu společného jednání poskytuje IPR úředníkům, novinářům a všem, které zajímá plán i budoucnost Prahy, informační servis.